Lekár - stomatológ

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V meste:
okres Prešov
Možný termín nástupu:
dohodou
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
- náborový príspevok
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
1140 - v závislosti od praxe
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, prosím zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis.Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanieverzia PIN_HIRING_1.2Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na dpo@procare.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.comKto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3363/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese dpo@procare.skAké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú

- ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,

- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,

- administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,

- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
O spoločnosti:
Staňte sa súčasťou ProCare.
Našim poslaním je od roku 2007 preto poskytovať nadštandardnú zdravotnú službu našim pacientom kvalitne a najmä včas. Budujeme lepší systém, nastavujeme interné procesy v poliklinikách a vyberáme lekársky a zdravotnícky personál tak, aby sme našich pacientov liečili bezodkladne, odborne, bezpečne a kvalitne.
Kontakt:
Viac informácií
Dátum pridania:
30.7.2018
Počet videní:
133